top of page

SURVEY TJENESTER

KARTLEGGING

Nøyaktige grunnlagsdata er nøkkelen til nøyaktige kart. Vi foretar sjøbunnskartlegging med bruk av multistråle ekkolodd og nøyaktig GPS utstyr til posisjonsbestemmelse. Vårt utstyr og tjenester innen sjø og dybdekartlegging er modulerbart med kort mobilisering og responstid og kan benyttes både i sjø men også i ferskvann og elver.

TRASÉKARTLEGGING
 

Nordic Subsea AS planlegger og gjennomfører sjøbunnskartlegging og traseklarering for installasjoner av VA anlegg og Elektriske sjøkabler. Ved bruk av moderne teknikker og utstyr kan vi være sikker på traseer er fri for hindringer før en installasjon starter. Nordic Subsea AS vil kunne bistå i prosessen med planlegging og endringer av traseer gjennom hele prosjektet.

SIDESCAN
 

Benyttes for kartlegging og klassifisering av større sjøbunnsområder. Sidesøkende sonar er egnet til å kartlegge objekter av en viss størrelse som helt eller delvis stikker oppover bunnsedimentene. En kartlegging vil dekke store områder på kort tid.

MILJØUNDERSØKELSER

 

I forbindelse med miljøtiltak og utdypningsoperasjoner så stilles det ofte strenge krav til undersøkelser for sikring av prosjektene. Nordic Subsea AS leverer tjenester for slike undersøkelser.

  • Batymetriske dybdemålinger og sjøbunnskartlegging med Multibeam Ekkolodd

  • Kartlegging og klassifisering av objekter og geologi med SidesøkendeSonar

  • Kartlegging og klassifisering av sjøbunnsbeskaffenhet og geologi med lettseismikkekkolodd

  • Prøvetaking fra overflate og fra ROV

  • Sjøbunnsinspeksjoner med bruk av ROV med posisjonering

  • Kabeldeteksjon med ROV

bottom of page